top of page
DV19 - POSTER.jpg

Delivering Views #19

''The Creatress Project''

Delivering Views Κεφάλαιο 19 "The Creatress Project" Παρουσίαση Βιβλίου

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, 18:00-21:00

Πολιτιστικό Ίδρυμα Φανερωμένης 70, Στοά Παπαδοπούλου, 1011, Λευκωσία, Κύπρος

Το Creatress Project είναι πρωτοβουλία της Κέιτ Ιβάνοβα η οποία επικεντρώνεται στις γυναίκες δημιουργούς. Το πρότζεκτ ξεκίνησε στη Κύπρο και εκτείνεται όπου η συγγραφέας Κέιτ Ιβάνοβα ταξιδεύει, για να συμπεριλάβει μια ποικιλία γυναικών δημιουργών από πολυπολιτισμικά υπόβαθρα, πρακτικές και κοινωνικές θέσεις. Μια διαδικτυακή παρακαταθήκη εικόνων, μαρτυριών και συνεντεύξεων, το Creatress Project ασχολείται με τις συναντήσεις, την μαγεία, την αψήφιση του αντρικού βλέμματος σε μια διαδικασία ενδυνάμωσης, και την ατομικότητα στον χώρο της τέχνης.
Η παρουσίαση αποτελεί το 19ο κεφάλαιο του Delivering Views, ένα πρόγραμμα του Φανερωμένης 70 το οποίο ξεκίνησε το 2015 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα παίρνοντας διάφορες μορφές και περιλαμβάνοντας πλήθος καλλιτεχνικών δράσεων. Είναι ένα πρόγραμμα τέχνης και κοινωνιολογίας το οποίο πραγματεύεται τις ποικίλες προοπτικές, των περαστικών στη Κύπρο, και των ντόπιων μελετητών, καλλιτεχνών και διανοουμένων με στόχο την επισήμανση λιγότερο προνομιούχων πτυχών της Κυπριακής κουλτούρας.

Επιμέλεια φωτογραφίας: Kate Ivanova

Kate Ivanova

Είναι συγγραφέας και πολυεπίπεδη καλλιτέχνης. Ως πολίτης του κόσμου, είναι παθιασμένη με τους ανθρώπους, τις ιστορίες τους και την ποικιλομορφία του πλανήτη μας. Μέσα από τη δουλειά της, η Kate παλεύει για την παγκόσμια ενδυνάμωση όλων των όντων ενώ δίνει έμφαση στην αυθεντική έκφραση στη καλλιτεχνική δημιουργία και στη καθημερινή ζωή των ατόμων.

Phaneromenis 70

Το Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυμα Phaneromenis 70 ιδρύθηκε από την καλλιτέχνη Κυριακή Κώστα. Είναι ένα κέντρο τέχνης, που στεγάζεται στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Κύριοι σκοποί του ιδρύματος είναι το ερευνητικό πεδίο των πολιτισμικών και των κοινωνικών σπουδών του ‘τόπου’ και του τουρισμού.

Το πρότζεκτ

Η τρέχουσα δράση «Delivering Views-Delivering Texts» του Ιδρύματος Phaneromenis 70 βασίζεται στην ανταλλαγή εικόνων και κειμένων με επίκεντρο τη Λευκωσία και την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια συλλέγουμε φωτογραφίες και κείμενα τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο, προσπαθώντας μέσα από την ξένη ματιά να επιτύχουμε μια νέα προσέγγιση και ερμηνεία στοιχείων του τόπου μας. Το υλικό που συγκεντρώνεται παραδίδεται ανά διαστήματα σε επιμελητές/ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για να σχολιάσουν κατ’ επιλογήν τους ό,τι τους συν-κινεί. Φιλοδοξία μας είναι μέσω της διακίνησης εικόνων και ιδεών να διεγείρουμε τις αισθήσεις, το συναίσθημα και τη σκέψη, ώστε να ξεκινήσει ένας νέος διάλογος πάνω σε όσα εν κινήσει μας διαφεύγουν.

Delivering Views Chapter 19 "The Creatress Project" Book Launch

Wednesday, 25th of April 2018, 18:00-21:00
Phaneromenis 70 Cultural Foundation, Stoa Papadopoulou, 1011, Nicosia, Cyprus

The Creatress Project is an initiative of Kate Ivanova which focuses on female creatives. The project originated in Cyprus and is expanding to wherever writer Kate Ivanova is traveling, to involve an array of women Creatresses from multi-cultural backgrounds, practices, and walks of life. An online repository of images, testaments, and interviews, The Creatress Project is about encounters, witchcraft, defying the male gaze in a process of empowerment, and individuality in the realm of art.

The presentation is the 19th chapter of Delivering Views, a project by Phaneromenis 70 that began in 2015 and continues to this day taking many forms and including a wide range of artistic actions. It is a visual art and sociology program which deals with the various perspectives, of foreigners passing from Cyprus, and of local researchers, artists, and intellectuals with the aim of drawing attention to less privileged aspects of Cypriot culture.

Photo credit: Kate Ivanova

Kate Ivanova

Kate Ivanova is a writer and a multifaceted artist. As a citizen of the world, she is passionate about people, their stories and the diversity of our planet. Through her work, Kate strives towards global empowerment of all beings while emphasizing the authentic expression in artistry as well as in people's everyday lives.

Phaneromenis 70

Cultural and Research foundation Phaneromenis 70 was founded by artist Kyriaki Costa. It is an art center housed in the historic center of Nicosia. The main goals of the institution are aligned with the research field of social studies of ‘place’ and tourism.

The project

‘Delivering Views-Delivering Texts’ of the Cultural Centre Phaneromenis 70 is based on exchanges of images and texts focused on Nicosia and Cyprus. In recent years we collect photos and texts made by tourists who visited Cyprus, which help us achieve a new approach and interpretation of our hometown through the foreigner’s look. The archive material compiled is periodically delivered to editors, intellectuals or artists, so that they comment by choice on anything that moves them. Our ambition is to stimulate the senses, the emotions and thoughts through the circulation of images and ideas, so as to start a new conversation on things that we –on our move- miss.

bottom of page