top of page

 

H Phaneromenis 70 συνεχίζοντας τις δράσεις της στο πλαίσιο των ‘Αστικών Λεπτομερειών’, παρουσιάζει τον ερχόμενο Μάιο δύο εκδηλώσεις που συνδυάζουν τα εικαστικά, τη μουσική, τη μνήμη και την έρευνα. Οι ‘Αστικές Λεπτομέρειες’, βασίζονται στην ενεργοποίηση ξεχασμένων χώρων της πόλης και επιδιώκουν μέσα από εικαστικές δράσεις και συνεντεύξεις να αισθητοποιήσουν καταστάσεις και εποχές της πόλης και να ενεργοποιήσουν τη δημόσια μνήμη. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκονται τα καμπαρέ της Λευκωσίας. Στο μικροσκόπιο τα νυκτερινά μαγαζιά και οι άνθρωποι της πόλης εμπνέουν την ομάδα της Φανερωμένης και παραχωρούν στη μουσικό Στέλλα Ν. Χρίστου το υλικό για να δημιουργήσει μία ηχητική εγκατάσταση στον χώρο και μια ζωντανή συναυλία συνθέσεων της ίδιας για φυσικά όργανα.

 

Το πρώτο μέρος θα γίνει στις 8 Μαΐου στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, όπου το κοινό θα μπορέσει να παρακολουθήσει ένα κολάζ ήχων και εικόνων από την έρευνα και ζωντανή συναυλία των μουσικών συνθέσεων της Στέλλας Χρίστου και την παρουσίαση του πρώτου προσωπικού της δίσκου NI•KO.

Στις 10 Μαΐου, στο χώρο του Δημαρχείου Λευκωσίας – που υπήρξε κάποτε καμπαρέ - θα γίνει η performance ΛΟΥΝΑ από πέντε μουσικούς και μία ηθοποιό, με χρήση των ηχητικών κολάζ και των λοιπών γραπτών και οπτικών ντοκουμέντων που η ομάδα συνέλεξε κατά το πέρας της έρευνάς της. Σας περιμένουμε σε μια υπερρεαλιστική αφήγηση μικρών ιστοριών σε έναν χώρο όπου το “μυστικό” είναι γεγονός κοινής υπόθεσης

 

Τελεί υπό την Αιγίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Καμπαρέ | Φανερωμένης 70

Τα καμπαρέ ήταν κάποτε χώροι οικογενειακής διασκέδασης με χορευτικά σύνολα, θιάσους, και shows.

Μέσα σε μερικές δεκαετίες έγιναν χώροι εκμετάλλευσης, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης και σωματεμπορίας γυναικών.

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας επαναδιεκδικούμε αυτούς τους χώρους μέσω εικαστικών δράσεων αλλά και μέσα από μία παράλληλη νοερή κινητοποίηση ενάντια στην σωματεμπορία στην Κύπρο. O σημερινός χώρος εκμετάλλευσης, ο χώρος tamboo - γίνεται χώρος μελέτης, χώρος ακτιβιστικής δράσης και χώρος ευαισθητοποίησης.

Αγγίζοντας την ιστορία του καμπαρέ, επαναδιεκδικούμε και επαναπροσδιορίζουμε την έννοια της διασκέδασης στο καμπαρέ, μέσα από καινούργιες συνθέσεις που βγαίνουν από την έρευνα και το έργο μας.

Έτσι - παρουσιάζοντας δύο μουσικά έργα το ένα να γεννιέται μέσα από μελέτη για τα καμπαρέ και το παρελθόν τους ενώ το δεύτερο να γεννιέται μέσα από την σύγχρονη καλλιτεχνική ευαισθησία ανθρώπων της Λευκωσίας, θίγουμε παραστατικά την εγκληματική μετάλλαξη των καμπαρέ από άλλοτε οικογενειακούς χώρους ψυχαγωγίας, σε χώρους φυλετικών και ταξικών διακρίσεων, σε χώρους κακοποίησης καθορισμένους από εκμεταλλευτικές σχέσεις οι οποίες ακόμη συντηρούνται και προωθούνται κάτω από την ομπρέλα ενός πατριαρχικού ορισμού της διασκέδασης.

 

Ανοίγοντας τις πόρτες ενός πρώην καμπαρέ στην Λευκωσία, ανοίγουμε και το θέμα της ιστορίας των καμπαρέ στην Κυπριακή κοινωνία. Σας περιμένουμε σε μια υπερρεαλιστική αφήγηση μικρών ιστοριών σε έναν χώρο όπου το “μυστικό” είναι γεγονός κοινής υπόθεσης.

*******************************************************

 

Urban Details | NI.KO 7/ LUNA

Phaneromenis 70 will be presenting two projects during May, as part of a series of activites of the project 'Urban Details'. The said project aims to combine visual arts, memory and research. The 'Urban details' is a project based on the vitalization of forgotten urban spaces as an attempt to revitalize public memory through artistic action and research. Night clubs and people of the city are under inquiry, they offer inspiration for the team of Phaneromenis and prompt inspiration for musician Stella N. Christou who creates a sound installation at the space and a live concert of original compositions for natural instruments.

The first installment will be held at May 8 at Melina Mercouri hall, where the audience will experience a juxtaposition of sounds and pictures from the research and a live concert of Stella Christou's original compositions as well as a presentation of her fist solo album NI.KO.

The second installement will take place on May 10, at the space of Nicosia Municipality- that was once a cabaret- presenting a performance called LUNA. LUNA will be carried out by five musicians and one actress, with the use of sound collages, various texts and visual documents collected by the team during the research.

Cabaret | Phaneromenis 70

Cabarets were once places for entertainment for the whole family with dance ensembles, theatre and shows.

Within a few decades they became places of exploitation, sexual and psychological abuse, human trafficking of women.

 

For this research we are re-claiming these spaces through artistic actions and motions against human trafficking in Cyprus. The cabaret- today's space for exploitation, a taboo place becomes the ground for research, activism and sensitization. Through our research about the history of cabarets, we are reclaiming and redefining entertainment at the cabaret, through new compositions that flow from our work and research.

 

By presenting two musical pieces, one emerging from the study of the cabarets and their past, and the second from the contemporary artistic sensibility of people of Nicosia, we are aiming to depict the criminal mutation of cabarets from recreational places of families, to places of gender and class discrimination, places of abuse defined by exploitative relationships which are being preserved and promoted under the umbrella of a patriarchic definition of entertainment.

 

By opening the doors of a cabaret in Nicosia, we are opening the topic of the history of cabarets in Cypriot society. We look forward to seeing you in a surreal narrative of short stories in a place where the 'concealed' is a reality of public affairs. 

 

*******************************************************

Détails Urbains | NI.KO 7/ LUNA

Phaneromenis 70, poursuivant ses actions dans le cadre de « Détails Urbains », présente en mai prochain deux événements mêlant les arts visuels, la musique, la mémoire et la recherche. Les ‘Détails Urbains' sont basés sur l'activation d'espaces oubliés de la ville et cherchent, à travers des actions visuelles et des entretiens, à ressentir des situations et des temps de la ville et à activer la mémoire publique. Cette fois, l'accent est mis sur les cabarets de Nicosie. Sous le microscope, les boîtes de nuit et les habitants de la ville inspirent l'équipe de Phaneromeni et fournissent à la musicienne Stella N. Christou le matériel pour créer une installation sonore dans l'espace et un concert live de ses propres compositions pour instruments naturels.

La première partie aura lieu le 8 mai dans la salle Melina Merkouri, où le public pourra visionner un collage de sons et d'images issus de la recherche et un concert live des compositions musicales de Stella Christou et la présentation de son premier album solo NI•KO.

Le 10 mai, à l'hôtel de ville de Nicosie - qui était autrefois un cabaret - il y aura une performance LOUNA par cinq musiciens et une comédienne, utilisant les collages audio et autres documents écrits et visuels que le groupe a collectés au cours de leurs recherches. Nous vous attendons dans un récit hyper-réaliste de petites histoires dans un espace où le "secret" est un fait commun.

Le projet est sous la tutelle du Service culturel du Ministère de l’Éducation et de la culture.

Cabaret | Phaneromenis 70

Autrefois, les cabarets étaient des espaces d’amusement en famille avec des groupes de danse, de troupes et des shows. Dans certaines décennies ils sont devenus des espaces de profit, sexuel et d’oppression psychologique et de traite de femmes.

Dans le cadre de cette recherche, nous nous réapproprions ces espaces par des actions visuelles mais aussi par une mobilisation mentale parallèle contre la traite des êtres humains à Chypre. L'espace d'exploitation d'aujourd'hui, l'espace tamboo - devient un espace d'étude, un espace d'action militante et un espace de sensibilisation.

Touchant à l'histoire du cabaret, nous nous réapproprions et redéfinissons le concept de divertissement cabaret, à travers de nouvelles compositions issues de nos recherches et de notre travail.

Ainsi - en présentant deux œuvres musicales, l'une née d'une étude des cabarets et de leur passé tandis que la seconde est née de la sensibilité artistique contemporaine des habitants de Nicosie, nous abordons graphiquement la mutation criminelle des cabarets, autrefois lieux de divertissement familiaux, en lieux raciaux et la discrimination de classe, dans des espaces d'abus définis par des relations d'exploitation qui sont toujours entretenues et promues sous l'égide d'une définition patriarcale du divertissement.

En ouvrant les portes d'un ancien cabaret de Nicosie, nous ouvrons également la question de l'histoire des cabarets dans la société chypriote. Nous vous attendons dans une narration hyper-réaliste de petites histoires dans un espace où le "secret" est un fait commun.

Αστικές Λεπτομέρειες | NI•KO 7 / ΛΟΥΝΑ

bottom of page